واشر فنری خشکه

واشر فنری

واشر ستاره ای (خورشیدی)

واشر چاکنت

واشر بشقابی

واشر آلومینیومی

واشر استیل

مهره کاسه نمدی

مهره خشکه

مهره آهنی

پیچ تلگرافی

استادبولت

پیچ آچاری دنده ریز

پیچ آچاری تمام دنده خشکه

پیچ تمام دنده آهنی

پیچ پانلی

پیچ دو سر رزوه

پیچ آچاری خشکه

پیچ آچاری دنده درشت

پیچ آچاری چپ گرد

پیچ آچاری استیل

مهره چاکنت

مهره چاکدار

مهره جوشی

پیچ خودکار

روپیچ تو پیچ

مهره واشردار

پیچ آلن مغزی

پیچ آلن گل کوتاه

پیچ آلن باسر

پیچ آلن سر خزینه

پیچ و مهره خشکه

مهره باریک

مهره استیل

مهره خاردار