واشر چاكنت

واشر چاکنت

واشر چاکنت داراى چند شیار مى باشد که با استفاده از آنها مى توان خاصیت قفل کنندگى را برقرار کرد و اینکه در مکان هایى که داراى ارتعاش زیاد است بسیار موثر است. در فضاهاى محدود نیز کاربرد مفیدى دارد.

واشر چاکنت به همراه مهره چاکنت استفاده می شود.