واشر مسی

واشر مسی

از واشرهای مسی عمدتا بمنظور یکنواخت نمودن توزیع نیرو،  و یا کاهش اصطکاک و یا افزایش نیروی اتصال استفاده می شود. مشخصاب ابعادی این واشر ها شامل: قطر درونی و بیرونی و ضخامت آن می باشد. از موارد تاثیرگذار در کیفت و قیمت واشر می توان به مشخصات ابعادی واشر، شامل قطر درونی و بیرونی، و نیز ضخامت آن و مواردی نظیر زاویه تراش لبه ها، مطابقت هندسی، مدور بودن و صاف بودن و آلیاژ آن اشاره کرد .

در قسمت پمپ، جهت اعمال فشار بیشتر به سیل مکانیکال جهت آب بندی و نیز توزیع نمودن یکنواخت نیرو به سطح دو تیکه نافی از واشر تخت در زیر خار حلقوی استفاده می شود