واشر آلومینیومی

واشر آلومینیومی

از واشرهای آلومینیومی عمدتا بمنظور یکنواخت نمودن توزیع نیرو ،  و یا کاهش اصطکاک و یا افزایش نیروی اتصال استفاده می شود . مشخصاب ابعادی این واشر ها شامل : قطر درونی و بیرونی و ضخامت آن می باشد . از موارد تاثیرگذار در کیفت و قیمت واشر می توان به مشخصات ابعادی واشر، شامل قطر درونی و بیرونی ، و نیز ضخامت آن و مواردی نظیر زاویه تراش لبه ها، مطابقت هندسی، مدور بودن و صاف بودن و آلیاز آن اشاره کرد .

در قسمت پمپ ، بمنظور اعمال فشار بیشتر به سیل مکانیکال جهت آب بندی و نیز توزیع نمودن یکنواخت نیرو به سطح دو تیکه نافی از واشر تخت در زیر خار حلقوی استفاده می شود .