پیچ و مهره کلاس 5.6

به پیچ آهن معروف هستند و در رتبه پیچ و مهره ها با استقامت متوسط به پایین دسته بندی می شوند. در صنایع سنگین و بارهای زیاد کاربرد زیادی ندارند و صرفا نقش اتصال دهنده دارند. هر میلی متر مربع آنها تنها بار 50 کیلوگرم را تحمل می کنند.

پیچ و مهره کلاس 8.8
پیچ و مهره کلاس 8.8

به پیچ و مهره خشکه معروف هستند و از آنجا که حد متوسطی از سختی و استقامت را دارند، در صنایع مختلف کاربرد بسیار دارند و در واقع پرکاربردترین کلاس پیچ و مهره هستند. بار 80 کیلوگرم را بصورت کششی در هر میلی متر مربع تحمل می کنند.

پیچ و مهره کلاس 8.8
پیچ و مهره کلاس 8.8

به پیچ و مهره خشکه معروف هستند و از آنجا که حد متوسطی از سختی و استقامت را دارند، در صنایع مختلف کاربرد بسیار دارند و در واقع پرکاربردترین کلاس پیچ و مهره هستند. بار 80 کیلوگرم را بصورت کششی در هر میلی متر مربع تحمل می کنند.

پیچ و مهره کلاس 10.9
پیچ و مهره کلاس 10.9

از پیچ و مهره های بسیار پرکاربرد در صنایع ساختمانی، سوله سازی و دکل ها هستند. نسبت به کلاس پایین تر هستند و هر میلی متر مربع آنها 100 کیلوگرم بار تحمل می کند و تا 90% این بار را بدون تغییر فرم و کشیدگی تحمل می کند.

پیچ و مهره کلاس 12.9
پیچ و مهره کلاس 12.9

پیچ و مهره کلاس 12.9 پرکاربردترین نوع اتصالات در صنایع سنگین دکل های مخابراتی و صنایع پل سازی و سد سازی هستند. بر این مبنا هر میلی متر مربع از سطح مقطع پیچ بار کششی 120 کیلوگرم را تحمل کرده و تا 90% از این بار بدون تغییر شکل استقامت می کند.